Splošni pogoji

za naročniško razmerje na revijo Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o.

Nazaj

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na revijo Življenje in tehnika

Splošno o izdajatelju in reviji

Tehniška založba Slovenije d. o. o je izdajatelj revije Življenje in tehnika, ki je fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju:

 • Tehniška založba Slovenije, d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
 • www.tzs.si
 • Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: 1/01316/00, osnovni kapital: 685.843,30 EUR
 • Matična štev.: 5048745, Davčna številka: 39201457, ID št. za DDV: SI 39201457
 • TRR:SI56 0700 0000 0641 pri GB d. o. o.
 • Tel.: 080 17 90, fax.: 01/479 02 30, elektronska pošta: narocila@tzs.si

Naročnik na revijo (v nadaljevanju: naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki prejema revijo na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za naročnino drugega naročnika časopisa, se šteje, da je plačnik.

Naročnina je nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.Prodajni kanali – naročnik se lahko na revijo izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, po faksu, s poslano naročilnico, osebno v poslovalnici ali s pismom, poslanim po pošti. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.tzs.si/revija-zit in v oddelku naročnin, na naslovu Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana

Naročanje

Fizične in pravne osebe se lahko naročijo na naslednje načine:

 • pisno na naslov izdajatelja: Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
 • po elektronski pošti: narocila@tzs.si
 • z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani
 • po faksu: 01/ 479 02 30
 • osebno na sedežu družbe Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
 • ali na načine neposrednega trženja (akvizicija).

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o plačniku in o naročniku:

 1. če je plačnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov plačnika,
 2. če je plačnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov plačnika,
 3. če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov naročnika,
 4. če je naročnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov naročnika,
 5. izjavo, da sta naročnik in plačnik v celoti seznanjena in soglašata s Splošnimi pogoji za naročnike in plačnike revije Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o..,
 6. izjavo, da sta naročnik in plačnik v celoti seznanjena in soglašata s Cenikom revij.
 7. Izdajatelj zahteva tudi dokazila o posebnem statusu plačnika, v primeru da je na podlagi le-tega pridobil dodatne ugodnosti (npr. študentje, upokojenci). Le naročilo, ki vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke, se šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila izdajatelj plačniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. V primeru, da izdajatelj plačnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, se naročilo šteje za popolno in se izvrši v 8 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. plačnik nista bila naročena na edicijo vsaj 6 mesecev.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči plačnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Plačnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročenega revije.

Plačnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja revije. V primeru spremembe naslova prejemanja revije pa sta naročnik in plačnik dolžna o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 20 delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi naročnik dobival edicijo na nov naslov.

Revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni revije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj pa se zavezuje, da bo revijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Revija na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Skladno s 4. točko 5. odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot, Uradni list RS, št. 20/1998 in nadaljnje spremembe) plačnik in naročnik, ki sta fizični osebi (potrošnika) nimata pravice do odstopa od pogodbe po prvem odstavku 43. člena ZVPot.

Plačevanje naročnine

Plačnik naroča revijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.tzs.si/revija-zit ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. V slednjem primeru veljajo posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja. Cenovni pogoji, objavljeni na www.tzs.si/revija-zit ali posebej dogovorjeni cenovni pogoji, so del Splošnih pogojev. Popusti pri naročninah in ostali cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.tzs.si. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike.

Cena revije je navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5 % DDV. Cenik je dostopen na www.tzs.si/revija-zit . Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

Izdajatelj plačniku – fizični in pravni osebi izstavlja letne ali polletne račune, za letno naročnino sredi meseca januarja, polletne pa meseca januarja in avgusta. Rok plačila je do 14 dni po prejemu računa.

Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, tj. univerzalni plačili nalog - UPN , ki jo prejme plačnik na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:

 • plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta…),
 • plačilo z elektronskim nakazilom,
 • plačilo na sedežu družbe.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Tehniška založba Slovenije d. o. o.., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, plačnik prejme opomin. Če dolg tudi po preteku 20 dni od prejema opomina še vedno ni v celoti poravnan, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obresti, ki tečejo od prvega dne zamude pa do celotnega poplačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.

Dodatne ugodnosti za naročnike in plačnike

Naročniki revije Življenje in tehnika v času naročniškega razmerja deležni številnih ugodnosti. Več o njih si preberite na: http://tzs.si/revija-zit/narocite-se/ugodnosti .

Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.tzs.si.

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s podražitvijo naročnine, se šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

Podatki o naročniku/plačniku

Tehniška založba Slovenije d. d., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljal za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Podjetje Tehniška založba Slovenije d. o. o.. spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Tehniška založba Slovenije, d. d., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Tehniške založbe Slovenije, d. d., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Tehniška založba Slovenije brez pisne privolitve naročnika ali plačnika osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Navedene osebne podatke lahko Tehniška založba Slovenije, d. d., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika v skladu z veljavno zakonodajo. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Tehniška založba Slovenije, d. d., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Tehniška založba Slovenije, d. d., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Tehniška založba Slovenije, d. d.Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.tzs.si/revija-zit , se hranijo pri Tehniška založba Slovenije, d. o. o. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Tehniška založba Slovenije, d. o. o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dostava

Izdajatelj se obvezuje, da bo pričel dostavljati prvo naslednjo izdano številko revije po plačilu naročnine na želeni naslov.

Dostava revije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki revijo prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni plačnika, ampak jo krije izdajatelj.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na brezplačni številki 080 17 90 ali po elektronski pošti narocila@tzs.si faksu: 01/ 479 02 30. Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) revije v najkrajšem možnem času.Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved revije

Prenehanje naročniškega razmerja oz. odpoved revije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, po faksu 01/ 479 02 30 ali po e- pošti: mojca.borko@tzs.si. V primeru smrti naročnika/plačnika svojci ali druga pooblaščena oseba posreduje odpoved naročniškega razmerja. Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 25. v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu, razen kadar je pisno dogovorjeno drugače. Tehniška založba Slovenije, d. o. o. lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja.

Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Tehniški založbi Slovenije, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in izdajateljem. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.tzs.si/revija-zit in na sedežu izdajatelja.

Tehniška založba Slovenije, d. o. o., lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika/plačnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 1. 2014. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Splošni pogoji naročnine

za naročniško razmerje na revijo Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o.

Podarite revijo

Podarite nekaj posebnega … Podarite darilo, ki traja celo leto.

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d. d., Ljubljana
Matična številka: 5048745000