aaaaaaaaaSplošni pogoji

Splošni pogoji

za naročniško razmerje na revijo Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o.

Nazaj

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na revijo Življenje in tehnika.
 

Splošno o izdajatelju in reviji

Tehniška založba Slovenije d. o. o je izdajatelj revije Življenje in tehnika, ki je fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju:

 • Tehniška založba Slovenije, d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
 • www.tzs.si
 • Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: 1/01316/00
 • Osnovni kapital: 465.596,95 EUR
 • Matična številka: 5048745
 • Davčna številka: SI39201457
 • TRR: SI56 0700 0000 0641 745 pri Gorenjski banki d.d.
 • Telefon: 080 17 90, elektronska pošta: narocila@tzs.si

Podatki o reviji:

 • Življenje in tehnika
 • Izhaja 15. v mesecu
 • Obseg: 88 strani
 • Na leto izide 11 številk, od katerih je poletna številka dvojna (julij/avgust).
   

Naročanje

Naročnik z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene naročnino za revijo Življenje in tehnika z Tehniško založbo Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TZS). TZS naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. 

Naročilo revije s poštno dostavo se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za naslednje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je polletna oz. letna naročnina na revijo, ki traja 6 oz. 12 mesecev od meseca naročila, razen če na je na naročilnici drugače določeno.

Fizične in pravne osebe se lahko naročijo na naslednje načine:

 • pisno na naslov izdajatelja: Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
 • po elektronski pošti: narocila@tzs.si
 • z izpolnjeno e-naročilnico prek spletne strani
 • osebno na sedežu družbe Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o naročniku:

 • če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, podpis in telefonsko številko,
 • če je naročnik pravna oseba: podjetje, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, podpis, telefon in e-poštni naslov naročnika,
 • izjavo, da je naročnik v celoti seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji za naročnike revije Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o.,

Izdajatelj zahteva tudi dokazila o posebnem statusu naročnika, v primeru da je na podlagi le-tega pridobil dodatne ugodnosti (študentje ali upokojenci). Le naročilo, ki vsebuje zgoraj zahtevane podatke, se šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila TZS naročniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. V primeru, da TZS naročnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, se naročilo šteje za popolno in se izvrši v 8 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik ni bil naročen na revijo Življenje in tehnika vsaj 1 leto.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe. V primeru spremembe naslova prejemanja revije je naročnik dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 20 delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi dobival revijo na nov naslov.

Revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni revije prištejejo tudi stroški poštnine po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj pa se zavezuje, da bo revijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida revije. Revija se na naslov v tujina lahko pošilja le po pošti kot tiskovina v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso s strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

TZS si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo TZS naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestila.
 

Ugodnosti za naročnike

Naročniki revije Življenje in tehnika v času naročniškega razmerja deležni številnih ugodnosti. Več o njih si preberite na: http://tzs.si/revija-zit/narocite-se/ugodnosti.

Spremembe pogojev ponudbe bodo objavljene na spletni strani www.tzs.si.
 

Cena naročnine

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani tzs.si/zivljenje-in-tehnika/narocite-se/ugodnosti. 

Izdajatelj ima pravico spremeniti cene in pogoje naročnin, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogojev, s katerimi naročnik izrecno in vnaprej soglaša. Vsakokrat veljavne cene so objavljene in sproti osveževane v tiskanih izdajah in/ali na spletni strani izdajatelja, pogoji naročnin pa so objavljeni na spletni strani izdajatelja. V primeru spremembe cen in pogojev naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, bo sprememba razvidna tudi prek (pred)računa za naslednje naročniško obdobje. Spremenjene cene in pogoji naročnin veljajo od dneva objave vsakokratne spremembe cen dalje, na (pred)računih pa se upoštevajo s prvim naslednjim naročniškim obdobjem po uveljavljeni spremembi.
 

Plačevanje naročnine

Izdajatelj naročniku izstavlja letne ali polletne račune; za letno naročnino meseca januarja, za polletno naročnino pa meseca januarja in avgusta. Rok plačila je do 14 dni po prejemu računa.

Račune plačuje naročnik s priloženim nalogom, tj. univerzalni plačili nalog - UPN , ki ga prejme na želeni naslov. Obveznosti se lahko poravnajo s

 • plačilom na okencu (pošta, banka, prodajna mesta …),
 • plačilom z elektronskim nakazilom,
 • plačilom na sedežu družbe.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek za naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. V primeru nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, naročnik prejme opomin. Če dolg tudi po preteku 14 dni od prejema opomina še vedno ni v celoti poravnan, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obresti, ki tečejo od prvega dne zamude pa do celotnega poplačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.
 

Podatki o naročniku

TZS bo osebne podatke naročnika uporabljala za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Podjetje TZS spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik dovoljuje, da TZS navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva. TZS brez pisne privolitve naročnika osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

Navedene osebne podatke lahko TZS hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika v skladu z veljavno zakonodajo. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da TZS trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. TZS je dolžna v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.tzs.si , se hranijo pri TZS zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci v TZS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


Dostava

Izdajatelj se obvezuje, da bo pričel dostavljati prvo naslednjo izdano številko revije po plačilu naročnine na želeni naslov.

Dostava revije na katerikoli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki revijo prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni naročnika, temveč jo krije TZS.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na brezplačni številki 080 17 90 ali po elektronski pošti narocila@tzs.si. Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) revije v najkrajšem možnem času. Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.
 

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved naročnine na revijo

Prenehanje naročniškega razmerja oz. odpoved revije mora biti v pisni obliki poslana po pošti na naslov Tehniška založba Slovenije d. o. o., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: mojca.borko@tzs.si. V primeru smrti naročnika svojci ali druga pooblaščena oseba posreduje odpoved naročniškega razmerja. 

Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje.
 

Končne določbe

Naročnik izrecno in nepreklicno dovoljuje TZS, da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem (TZS). Naročnikom so na razpolago na spletni strani https://www.tzs.si/zivljenje-in-tehnika/narocite-se/splosni-pogoji-narocnine in na sedežu izdajatelja.

TZS lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. 

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8 dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 1. 2024. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Splošni pogoji naročnine

za naročniško razmerje na revijo Življenje in tehnika, ki jo izdaja Tehniška založba Slovenije d. o. o.

Podarite revijo

Podarite nekaj posebnega … Podarite darilo, ki traja celo leto.

Uradni podatki

Stopite v stik

Tehniška založba Slovenije

Srebrni

Cert ID: 0008/00008

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
TZS d.o.o., Ljubljana
Matična številka: 5048745000